• تنوع غذایی ایران و آنچه که باید برای حفظش بدانیم

    تنوع غذایی ایران و آنچه که باید برای حفظش بدانیم

    ایران از تنوع غذایی بینظیری برخوردار است. در هر گوشه و کنار سرزمین مردم صبور و فرهنگ سازش با موادی که در دسترس داشته اند سعی کرده که بهترین نتیجه ممکن را خلق کنند. به همین دلیل این پهنه از گیتی میهمان دستورهای منحصر بفردیست که امضای خاص مردمش را به همراه دارد.  متاسفانه زندگی